Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je CAB Media s.r.o. se sídlem Mäsiarska 17, 05 401 Levoča, IČ: 46128948, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Košice I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 27664/V, DIČ: 2023261768, (dále jen “pro je koupě a prodej zboží na internetovém obchodě – ventilatornakachle.sk a ventilatornakamna.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

mail: info@ventilatornakamna.cz
telefón: +421 904 424 400

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

IBAN: SK4309000000005142664040
SWIFT: GIBASKBX

Fio banka, a.s.: 2601570374 / 2010
IBAN / SWIFT : CZ15 2010 0000 0026 0157 0374 / FIOBCZPP

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Prešovský kraj

Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

 1. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „objednávka“).

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “Přijatá objednávka”. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o čísle a datu objednávky, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně zboží.

2.3.Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny. ceny.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Prodávající je povinen:

 1. a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR a SR
 3. c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, dodací list, daňový doklad).

3.2.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3.Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupující je povinen:

 1. a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 2. b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 4. d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2.Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 1. Dodací a platební podmínky

5.1.Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a katalogů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2.Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení.

5.3.Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.4.V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a jiné náklady s tím spojené. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.5.Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.6.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě určené k doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.7.Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem.

5.8.Délka dodací lhůty se obvykle pohybuje od 24 hodin do 3 dnů v závislosti ode dne přijetí objednávky zboží a způsobu dodání zboží. Přijaté objednávky expedujeme hromadně každý pracovní den. Pokud je uvedeno, že máme zboží „na skladě“, znamená to, že jej máme na skladě a umíme Vám ho vyexpedovat nejpozději následující pracovní den bezprostředně po přijetí objednávky. Pokud je uvedeno, že zboží „Dostupné u našeho dodavatele“ znamená to, že zboží nemáme na skladě, ale zboží je objednáno z centrálního skladu. Předpokládaná délka dodací lhůty je v takovém případě 6 až 10 pracovních dnů.

5.9.Zboží posíláme prioritně společností Packeta formou balíku nebo balíkové dobírky, případně kurýrem nebo na výdejní místo.

5.10.Způsoby plateb: bezhotovostní převod na účet (preferovaná), platba na dobírku, platební brána Comgate.

 1. Kupní cena

6.1.Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího , uveden v závazné akceptaci objednávky.

6.2.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3.Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SR.

 1. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.0.Garance ventilatornakachle.sk a ventilatornakamna.cz – veškeré záruční reklamace, kde se vada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řeší prodávající výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude kupujícímu v nejkratším možném termínu objednáno nebo mu bude umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro vznik nároku na řešení reklamace výměnou zboží za nový kus do 30 dnů od jeho převzetí ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek musí být reklamované zboží vráceno prodávajícímu kompletní (tzn. včetně veškerého příslušenství, manuálů apod.) nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od jeho převzetí kupujícím. Garance výměny se nevztahuje na mechanicky poškozené zboží.

Institut Garance ventilatornakachle.sk a ventilatornakamna.cz uvedený v bodě 8.0 všeobecných obchodních podmínek (řešení reklamace zboží výměnou zboží za nový kus ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží kupujícím, možnost vrácení nepoužitého zboží i po zákonem stanovené lhůtě) se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím , který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti).”

8.1.Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího.

8.2.Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.3.Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží spolu s dokladem o zaplacení (účetní doklad) a prokáže se že zboží zákazník nepoškodil špatným užíváním nebo manuálním poškozením.

8.4.Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

8.5.Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.6.Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.7.Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

8.8.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 1. a) nepředložením dokladu o zaplacení nebo účetního dokladu,
 2. b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. c) uplynutím záruční doby zboží,
 4. d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 5. e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 6. f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (např. v rozporu s bodem 8.12),
 7. g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 8. h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

8.9.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. a) výměnou zboží,
 2. b) vrácením kupní ceny zboží,
 3. c) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 4. d) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

V zákoně o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v § 7 ods. 6.

8.10.Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu.

8.11.Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.12.Zvýšenou pozornost věnujte návodu doručenému spolu se zbožím .

8.13. Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ ZBOŽÍ PO OTEVŘENÍ VRÁTIT, dodané v uzavřeném ochranném obalu.

8.14.V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.15.Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. a) prodávající zajistí odstranění vady nebo
 2. b) prodávající vadné zboží vymění

8.16.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:

 1. a) výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 2. b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

9.2.Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č.j. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji") a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

9.4.Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit buď písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů.

9.5.Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu, a důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu na své náklady.

9.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží ve smyslu bodu 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží, uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží, prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

9.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

9.10.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 9.4. a 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 1. Recenze u výrobků

10.1.Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2.Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv ,případně telefonicky na telefonním čísle uvedeném v bodě 1.1.

11.3. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

11.4.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.5.Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Levoči, dne 4. ledna 2024